نقش استقرار فرآیندهای GRC در توسعه کشور- سخنرانی دکتر هاشمی در همایش اقتصاد هوشمند

189

Leave A Reply

Your email address will not be published.