الزامات قانوني محافظت از تجهيزات الکترونيکي در مراکز داده در مقابل آتش‌سوزي

تخلیه الکتریکی تصادفی عاملان اطفای حریق میتواند منجر به خسارت به تجهیزات یا آسیبرسانی به کارکنان گردد. عاملان اطفای حریق نباید منجر به خسارتهای شدید به تجهیزات مخابراتی گردند. عاملان اطفای حریقی که شامل عوامل خشک شیمیایی یا رطوبت منجر به فساد در سیستمهای ثابت هستند، نباید در محیط در بردارنده تجهیزات مخابراتی به کار گرفته شوند.

پتانسیل خسارت به تجهیزات الکترونیکی
118

پتانسیل خسارت به تجهیزات الکترونیکی

پیاده‌سازی قانونی شاخص‌های محافظتی در صورتی که عملیاتی نباشند، اثربخش نخواهد بود. به عنوان مثال، نصب گران‌ترین سیستم اطفای حریق خودکار این نتیجه را در پی نخواهد داشت که واحدی دچار آسیب نشود. 

کارکنانی که مسوول حفاظت از حریق می‌باشند، باید از تغییرات ساختمان، همچون بازسازی برای استقرار کاراکترهای تکنیکی پیشنهادی ساختمان، با توجه به حفاظت در مقابل حریق اطلاع داشته باشند.

علاوه بر این، ضروری است، از موقعیت کاری مناسب کلیه تجهیزات نصب شده، که امکان استفاده از سیستم اطفای حریق طراحی شده را فراهم می‌آورند، پشتیبانی و نگهداری گردد.

همچنین، باید تدارکات لازم  برای از دست رفتن تجهیزات ضروری بواسطه آتش فراهم گردد، به خصوص در جایی که وقفه در عملیات قابل تحمل نیست یا زمان جایگزین برای تجهیزات، فراتر از دوره زمانی قابل قبول می‌باشد. استراتژی محافظت از حریق برای جایگاه‌های کامپیوتر باید پس از تعیین یا در ارتباط با انتخاب برنامه‌های ترمیم سوانح، تنظیم گردد. اشتباهات کوچک ممکن است مسایل اقتصادی را به دنبال داشته باشد.